Tianjin BB Electric JV. Ltd.

Address: No.1, No.15, Hai Tai Development Road No.2, Xi Qing District, Tianjin
Tel : 022-60128025